Laboratorije i centri

Avatar

Osnovna delatnost Laboratorije je naučno-istraživački rad kao i pružanje usluga istraživačima iz zemlje i inostranstva u okviru korisničkog postrojenja FAMA za istraživanja u oblasti modifikacije i analize materijala lakim i teškim jonima.

Avatar

Glavne istraživačke delatnosti Laboratorije su nuklearna spektroskopija i reakcije, nuklearna instrumentacija i metode, hiperfine interakcije, ispitivanje lokalnih struktura i klastera, ispitivanje materijala za vodoničnu energetiku, akceleratorska fizika, detektori zračenja, organska ...

Avatar

Misija Centra je da istraži, razume i objasni fizičke osobine materijala pogodnih za tehnološke i medicinske primene, kao i da učestvuje u širenju znanja kako na regionalnom, tako i na evropskom nivou. VINCENT je određen da bude osnova za tekuće i naredne nacionalne R&D Programe za nove ...

Avatar

Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku „Gama” – 030 (Laboratorija 030) je multidisciplinarna naučna laboratorija čija je osnovna delatnost naučnoistraživački rad zasnovan na osnovnim i primenjenim istraživanjima.

Avatar

Proučavanje fizičkih metoda deponovanja materijala (PVD) – vakuumsko naparavanje, jonsko rasprašivanje i reaktivno deponovanje za dobijanje široke klase tankih slojeva, od metala do dielektrika, kao i tvrdih i zaštitnih prevlaka; karakterizacija njihovoh osobina. Ispituje se uticaj promene ...

Avatar

Laboratorija za fizičku hemiju osnovana je 1948. godine u isto vreme kad i Institut „Vinča“, a prvu odvojenu zgradu dobila je 1950. godine. Prvi načelnik (direktor) Laboratorije bio je akademik Pavle Savić, osnivač Instituta. Ova laboratorija je preteča svih ostalih laboratorija ...

Avatar

Organizaciona jedinica Instituta sa kompleksnom delatnošću koja uključuje naučno istraživački rad u različitim naučnim oblastima poput nauke o materijalima (sinteze i karakterizacije), ekologije, analitičke hemije, hemometrije, nedestruktivnih analiza ispitivanja i dr.

Avatar

Laboratorija za radioizotope je jedinstven centar na Balkanu za razvoj, proizvodnju (registrovana od strane Ministarstva zdravlja RS) i kontrolu radiofarmaceutika (akreditovana kod ATS-a). Tokom dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada, Laboratorija za radioizotope je u saradnji sa ...

Avatar

Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine osnovana je 1958. godine, sa ciljem da se istakne i profesionalizuje značaj zaštite od zračenja kao naučne i praktične discipline. Laboratorija je osnovana nakon akcidenta na istraživačkom nuklearnom reaktoru u Institutu ...