140 - Laboratorija za termotehniku i energetiku

Rukovodilac

Predrag Škobalj

Zvanje:

 • Kontakt: p.skobalj@vinca.rs

Laboratorija za termotehniku i energetiku

Saradnici:

Srđan Belošević

Zvanje: Naučni savetnik

 • v1belose@vinca.rs

Marina Jovanović (Martinović)

Zvanje: Naučni savetnik

 • marinaj@vinča.rs

Milić Erić

Zvanje: Naučni saradnik

 • milic@vin.bg.ac.rs

Milijana Paprika

Zvanje: Naučni saradnik

 • milijana@vin.bg.ac.rs

Vukman Bakić

Zvanje: Naučni savetnik

 • bakicv@vinca.rs

Zoran Marković

Zvanje: Naučni saradnik

 • zoda_mark@vin.bg.ac.rs

Goran Živković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • gzivkovi@vin.bg.ac.rs

Aleksandar Erić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • erica@vin.bg.ac.rs

Nikola Mirkov

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • nmirkov@vin.bg.ac.rs

Žana Stevanovic

Zvanje: Naučni saradnik

 • szana@vin.bg.ac.rs

Andrijana Stojanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • andrijana@vin.bg.ac.rs

Nenad Stepanic

Zvanje: Naučni saradnik

 • nenad.s@vinca.rs

Milada Pezo

Zvanje: Naučni savetnik

 • milada@vinca.rs

Milica Mladenović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • mica@vinca.rs

Biljana Vučićević

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • bee@vin.bg.ac.rs

Dejan Cvetinović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • deki@vin.bg.ac.rs

Nenad Crnomarković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • ncrni@vin.bg.ac.rs

Nikola Živković

Zvanje: Naučni saradnik

 • nikolaz@vin.bg.ac.rs

Valentina Turanjanin

Zvanje: Naučni savetnik

 • valentin@vin.bg.ac.rs

Danka Kostadinović

Zvanje: Istraživač saradnik

 • dankak@vin.bg.ac.rs

Dragoslav Mrđa

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • dmrdja@vin.bg.ac.rs

Nada Milutinović

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • nmilutinovic@vin.bg.ac.rs

Ivan Tomanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • ivan.tomanovic@vin.bg.ac.rs

Slobodan Maletić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • supersloba@vin.bg.ac.rs

Miroslav Anđelković

Zvanje: Naučni saradnik

 • mandjelkovic@vin.bg.ac.rs

Rastko Jovanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • virrast@vinca.rs

Predrag Škobalj

Zvanje: Naučni saradnik

 • p.skobalj@vinca.rs

Jovana Buha Marković

Zvanje: Istraživač saradnik

 • jbuha@vin.bg.ac.rs

Jovana Anđelković

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • jovana.andjelkovic@vin.bg.ac.rs

Александар Милићевић

Zvanje: Naučni saradnik

 • amilicevic@vin.bg.ac.rs

Ivana Nikolić

Zvanje: Stručni savetnik

 • ivanaal@vinca.rs

Nenad Milošević

Zvanje: Naučni savetnik

 • nenadm@vin.bg.ac.rs

Projekti koji se realizuju u Laboratoriji/Centru:

# Naziv projekta Rukovodilac Status

Istraživanja Laboratorija/Centra:

# Naziv Istraživanja Rukovodilac Status
1 RAZVOJ TEHNOLOGIJA I SISTEMA ZA KONVERZIJU ENERGIJE IZ BIOMASE I TERMIČKU DEZINTEGRACIJU POTENCIJALNO ŠTETNIH MATERIJA I NISKOKALORIČNIH GORIVA U FLUIDIZOVANOM SLOJU
2022
Milica Mladenović
2 Unapređenje efikasnosti opreme za prečišćavanje otpadnih gasova i eksploatacionih procesa povećanjem kvaliteta goriva i procena uticaja na aerozagađenje okoline
2023
Ivan Lazović
3 Ефикасна употреба енергије ветра кроз карактеризацију струјања у атмосферском граничном слоју и вишекритеријумску оптимизацију ветротурбина
2021
Nikola Mirkov
4 Моделирање струјно-термичких процеса и развој софтверских алата у циљу повећања енергетске и еколошке ефикасности система за конверзију енергије
2021
Srđan Belošević
5 Повећање енергетске ефикасности блока, техничких подсистема блока, производних процеса и уштеда примарне енергије горива и други низ мера за смањење аерозагађења из термоенергетских постројења ЈП „Електропривреда Србије“
2021
Dejan Cvetinović
6 Повећање енергетске ефикасности блока, техничких подсистема блока, производних процеса и уштеда примарне енергије горива и други низ мера за смањење аерозагађења из термоенергетских постројења ЈП „Електропривреда Србије“
2022
Aleksandar Erić
7 Примењене математичке методе физике комплексних система
2021
Slobodan Maletić
8 Развој еколошки и енергетски прихватљивих технологија за пиролизу, гасификацију, уништавање и топљење опасног, неопасног отпада, биомасе и њихових мешавина у нискотемпературној плазми водене паре и ваздуха
2021
Dejan Cvetinović
9 Развој и валидација нових технологија у зградарству са циљем повећања енергетске ефикасности зграда и побољшања квалитета урбаних средина
2022
Biljana Vučićević
10 Развој и валидација нових технологија у зградарству са циљем повећања енергетске ефикасности зграда и побољшања квалитета урбаних средина -
2021
Biljana Vučićević
11 Развој сложених математичких модела за предвиђање струјно-термичких процеса вишефазних, вишекомпонентних флуидних мешавина
2021
Milada Pezo
12 Развој сложених математичких модела за предвиђање струјно-термичких процеса у индустрији
2023
Milada Pezo
13 Развој технологија и система за конверзију енергије из биомасе и термичку дезинтеграцију потенцијално штетних материја и нискокалоричних горива у флуидизованом слоју
2021
Milica Mladenović
14 Развој, реализација и примена експерименталних метода за термофизичку карактеризацију нових материјала у широком температурном опсегу
2021
Nenad Milošević
15 Унапређење ефикасности опреме за пречишћавање отпадних гасова и експлоатационих процеса повећањем квалитета горива и процена утицаја на аерозагађење околине
2021
Zoran Marković